තාක්ෂණික ශක්තිය

isys-white

තාක්ෂණික ශක්තිය

අපට චීනයේ විශිෂ්ට ඉංජිනේරුවන් සිටී, උසස් සැකසුම් උපකරණ ක්‍රියාත්මක කරයි, සියළුම කාර්මික පිරිස් දේශීය විශිෂ්ට විශ්ව විද්‍යාල වලින් උපාධිය ලබා ඇති අතර ඔවුන්ට අත්දැකීම් බහුල ය.